# کمی_تامل

عبادت

مردی باخداعبادت میکرد.پرسید:خدایامی توانم پرسشی بکنم؟ خداوندلبخندزد. مردپرسید:خدایایک میلیون سال برای توچقدراست؟ خداگفت:یک ثانیه!مردشگفت زده شد. سپس پرسید:خدایا یک میلیون دلاربرای توچقدرارزش دارد؟ خداوندگفت:یک میلیون ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 9 بازدید